Obchodné podmienky predaja zájazdov

Obchodné podmienky prejada zájazdov
 • prevádzkovateľom elektronického obchodu www.agenturakatka.sk je Cestovná agentúra KATKA s.r.o., Trhova 1, 960 01 Zvolen – dalej len CA KATKA s.r.o.
 • ponúka zájazdy organizované cestovnými kanceláriami (ďalej len CK) v zmlysle Zákona o zájazdoch č. 281/2001 Z. z.
 • všetky ponúkané zájazdy má uzatvorenú platnú Zmluvu o obchodnom zastúpení príslušnej CK a plnú moc na predaj uvedených zájazdov
 • ponuka zájazdov je pravidelne aktualizovaná cez xml data (elektronické dáta), ktoré sa prenášaju priamo zo servra usporiadajúcej CK
 • CA KATKA s.r.o. si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke.
 • Záväzná pre zákazníka je len cena a ďalšie podmienky uvedené na platne uzavretej cestovnej zmluve s príslušným usporiadateľom Zájazdu
 • predaj zájazdov podlieha Všeobecným zmluvnym podmienkam (ďalej len VZP) organizujúcej CK, ktoré zákazník obdrží spolu s návrhom zmluvy
 • objednávateľ – ZOZ môže podpisovať len osoba staršia ako 18 rokov a spôsobilá k právnym úkonom
Nezáväzná objednávka, zmluva o obstaraní zájazdu, úhrada
 • nezáväzná objednávka zákazníka k ničomu nezaväzuje a je prejavom záujmu zákazníka o ponúkaný zájazd, ktorý môže prejaviť rôznymi spôsobmi: interaktívnym formulárom na webe, telefonicky, e-mailom, osobne ...
 • na základe tohto záujmu, CA KATKA s.r.o overí u CK dostupnosť miest, a informuje zákazníka (telefonicky, e-mailom) o rezervácii, presnej cene a dobe, do ktorej je možné predmetný zájazd rezervovať
 • pokiaľ zákazník na základe potvrdenia jeho nezáväznej objednávky prejaví záujem o uzatvorenie ZOZ, CA KATKA s.r.o dohodne postup so zákazníkom tak, aby bolo možné do ukončenia rezervácie vykonať všetky potrebné úkony
 • CA KATKA s.r.o na základe údajov poskytnutých zákazníkom vypíše ZOZ a túto spolu s VZP a certifikátom zašle zákazníkovi v podobe návrhu
 • zákazník nesmie zmeniť, upraviť alebo doplniť (s výnimkou ručne dopísaných alebo opravených osobných údajov cestujúcich a podpisu) v žiadnej časti písomný návrh ZOZ
 • ak zákazník súhlasi so znením ZOZ, VZP, zmluvu popíše a doručí ju CA KATKA s.r.o (fax, e-mail, osobne) a prevedie úhradu, zmluva zo strany objednávateľa sa stáva záväznou buď podpisom zmluvy alebo prevedením úhrady a to tým, čo nastane skôr
 • zmluva zo strany CK sa stáva záväznou, potvrdením objednávky, v prípade nepotvrdenia objednávky zo strany CK, objednávateľovi budú vrátené všetky doposiaľ uhradené prostriedky.
Úhradu objednávateľ vykonáva nasledovným spôsobom:
 • rešpektuje pokyny k platbe oznámené mu CA KATKA s.r.o. spolu s návrhom zmluvy (úhrada priamo v CA KATKA s.r.o resp. priamym vkladom na účet resp. prevodným príkazom, pričom pri prevodnom príkaze má objednávateľ povinnosť zaslať do CA KATKA s.r.o potvrdenie banky o prevode mailom resp. faxom)
 • k bezhotovostnej platbe použije objednávaľ VS, ktorý mu CA KATKA s.r.o oznámil ako identifikátor jeho platby
 • termíny úhrad vychádzajú z VZP príslušnej CK a sú vyznačené na ZOZ, nedodržanie úhrad môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany príslušnej CK
Informácie potrebné k nástupu na zájazd (ďalej pokyny)
 • informácie, ktoré sú pre klienta nevyhnutné k jeho nástupu na zájazd odovzdáva klientovi CA KATKA s.r.o
 • spôsob doručenia pokynov je dohodnutý v ZOZ pri jej uzatváraní
 • platí pravidlo: pri zakúpení zájazdu viac ako 1 týždeň pred odletom, pokyny zasiela CA KATKA s.r.o, ktorý ihneď a bez zbytočných prieťahov tieto doručuje klientovi
 • ak je zájazd zakúpený v dobe kratšej ako 1 týždeň, pokyny CK doručí klientovi hneď po spracovaní príslušnej objednávky a CA KATKA s.r.o ich ihneď preposiela klientovi
 • o odovzdaní pokynov si CA KATKA s.r.o vedie záznam
Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa (ďalej storno zájazdu)
 • storno zájazdu a jeho spoplatnenie je upravované vo VZP príslušnej CK
 • klient zasiela podpísané storno CA KATKA s.r.o, ktorá ihneď a bez zbytočného prieťahu tento zašle danému touroperátorovi
 • CA KATKA s.r.o pripraví pre klienta písomný doklad o stornovaní zosumarizovaním obdržaných platieb od klienta, s vyčísleným stornopoplatkom a vyčíslenou vratkou pre klienta, zároveň v tomto doklade objednávateľ písomne oznámi, akou formou chce, aby mu bola vrátená zostávajúca suma (či v hotovosti, či na účet. V prípade bezhotovostnej platby, objednávateľ oznámi číslo svojho účtu, na ktorý CA KATKA s.r.o zašle zostatok zvyčajne do 7 dní od stornovania zájazdu.
 • po obdržaní storno protokolu od CK, tento zasiela klientovi
 • pokiaľ si objednávateľ zakúpil poistenie UNION sprostredkované CA KATKA s.r.o a storno spĺňa všetky náležitosti poistného prípadu, CA KATKA s.r.o sa zaväzuje pripraviť všetky podklady súvisiace so stornom pre objednávateľa a poskytnúť mu svoju súčinnosť pri skompletizovaní poisťovňou vyžadujúcich dokladov
Reklamácia zakúpených a poskytnutých služieb
 • reklamáciu je potrebné zaslať písomne hneď (maximálne do 3 mesiacov po návrate) aj s prílohami (reklamačný protokol z miesta pobytu potvrdený delegátom CK resp. recepciou, fotografie a iné dôkazové materiály). Objednávateľ má možnosť zaslať svoju reklamáciu: 1/ na adresu CA KATKA s.r.o 2/ na adresu organizujúcej CK 3/ doniesť osobne na prevádzku CA KATKA s.r.o
 • právne zodpovedný za vyriešenie reklamácie je usporiadateľ zájazdu, čiže organizujúca CK. CA KATKA s.r.o
 • po obdržaní reklamácie túto ihneď zašle CK a táto je zo zákona povinná sa k reklamácii vyjadriť ihneď, do 3 dní , maximálne do 1 mesiaca.
Spracovávanie osobných údajov
 • zber a spracovanie osobných údajov v spoločnosti CA KATKA s.r.o prebieha v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.
 • CA KATKA s.r.o má registrované na Úrade na ochranu osobných údajov 2 informačné systémy a o ďalších 4 vedie evidenciu, má vypracovanú bezpačnostnú smernicu i bezpečnostný projekt k týmto systémom a s CK má uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu
 • CA KATKA s.r.o nijakým spôsobom nezneužije osobné údaje zákazníkov
 • zákazník môže svoj súhlas so spracovaním OÚ kedykoľvek odvolať a to e-mailom, resp. poštou
 • ak zákazník požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov v súlade s § 28 ZOOÚ, je Topas povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať
 • pri akomkoľvek podozrení s neoprávnením nakladaním s OÚ, má zákazník právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ochrana osobných údajov a ich spracovanie bude realizované v súlade so ZOOÚ. Ďalšie prípadné osobitné práva Zákazníka tu nespomenuté upravuje ustanovenia § 28 ZOOÚ.
*) skratky používané v týchto obchodných podmienkach:
certifikát – doklad o poistení proti insolventnosti CK
CK – cestovná kancelária, ktorá usporiadava zájazd = obstarávateľ služieb
objednávateľ – osoba staršia ako 18 r. , právne zodpovedná
– osobné údaje
pokyny – ide o doklady, ktoré objednávateľ a spolucestujúce osoby potrebujú k nástupu na zájazd. Ide predovšetkým o vouchery (ubytovací poukaz), dopravné ceniny (na autobus resp. letenky), informácie a kontakty (dátum, čas stretnutia, odchodu, delegát, non-stop pohotovostná linka CK) ....a iné presne špecifikované v Zák. o zájazdoch č. 281/2001 Z.z. a VZP danej CK
VZP – všeobecné zmluvne podmienky, ktorými sa upravujú vzťahy medzi CK a zákazníkom zákazník – osoba ktorá odoslala nezáväznú objednávku
ZOZ – zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorená v zmlysle Zák. o zájazdoch č. 281/2001 Z.z.
ZOOÚ – zákon o ochrane osobných údajov

Novinky

Spustenie nového webu

20.5.2011 Pripravili sme pre Vás novú verziu našej webovej stránky, ...

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,33 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 33,89 TRY
Americký dolar  EUR 1,08 USD

Zobraziť všetky »